Integritetpolicy DESTACO Svenska AB

För oss på DESTCAO Svenska AB är det viktigt att personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt och i enighet med den nya lagen kallad GDPR. Här beskriver vi hur och varför vi sparar personuppgifter. Något vi till exempel gör när du som kund eller intressent väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev eller väljer att få information från oss gällande våra produkter. – Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. – Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in med lösenord på server, datorer och telefoner, uppdaterade antivirusprogram och larm i våra lokaler. – Vi använder bara de insamla personuppgifterna för det syfte de är insamlade in för. – Vi informerar i den utsträckning det går att de som registreras samt hur och när vi samlar in personuppgifterna. – Vi informerar berörda parter så som registrerade och berörda mynd

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur DESTACO Svenska AB behandlar personuppgifter. Vi respekterar rätten till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda medarbetares och kunders rättigheter. Vi vill se till att berörda är medveten om vilka typer av information vi samlar in, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också de rättigheter berörda har och hur de kan kontakta oss vid frågor om användningen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

DESTACO Svenska AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
DESTACO Svenska AB
Svarvarvägen 4
142 50 Skogås

E-post: info@destaco.se

Hur behandlar vi personuppgifter

DESTACO Svenska AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när ett företag med kopplad person väljer att bli kund till oss, med de personer vi hjälper i projekt och jobbar ihop med och de personer som är intressanta som eventuella kunder eller besöker oss på mässor. Vi behåller bara uppgifter så länge vi anser det nödvändigt.

Uppgifter vi får av personer som vi lagrar.

När en person skickar ett mail, skickar en förfrågan, får en offert eller blir kund.

Personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, eventuell avdelning samt ort och företag.
Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att kunna bedriva vår verksamhet och serva berörda parter samt som tex. vill prenumerera på nyhetsbrev från oss.
Rättslig grund för behandlingen
Avtal och Samtycke.
Ändamålet med behandlingen
Bedriva och utveckla vår verksamhet.
Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet eller för att uppfylla våra rättsliga åtaganden.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Vi kommer inte att dela insamlade personuppgifter med någon tredje part och så långt det är tekniskt möjligt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt. Dock kan dem i vissa situationer behandlas av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller IT tekniker under vårt övervakande. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att information ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt.

Rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke
Personer har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om någon återkallar sitt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
Rätt till rättelse och radering
Berörda har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade samt har även i vissa fall rätt att få personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling samt rätt att invända mot behandling av uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse.
Rätt till dataportabilitet
Personer vi har registrerade har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som vi har lagrade. Uppgifterna lämnas ut i ett maskinskrivet läsbart format, och man har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av personuppgifter skall kontakt ske med personuppgiftsombudet. info@destaco.se.
Om någon anser att vår behandling av personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har personen även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Telefon

08-464 89 11

E-post

info@destaco.se